โรงเรียนบ้านหัวโสก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 0 2 13 3 0 37
ร้อยละ 0.00 % 3.64 % 23.64 % 5.45 % 0.00 % 67.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 0 4 13 3 0 53
ร้อยละ 0.00 % 5.48 % 17.81 % 4.11 % 0.00 % 72.60 %

73 : 0 , 4 , 13 , 3 , 0 , 53...0.00 , 5.48 , 17.81 , 4.11 , 0.00 , 72.60 = 20 : 27.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40%

Powered By www.thaieducation.net