โรงเรียนบ้านหัวโสก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 2 3 1 0 11
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 16.67 % 5.56 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 4 5 2 13 7 24
ร้อยละ 7.27 % 9.09 % 3.64 % 23.64 % 12.73 % 43.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 73 คน
จำนวน(คน) 5 7 5 14 7 35
ร้อยละ 6.85 % 9.59 % 6.85 % 19.18 % 9.59 % 47.95 %

73 : 5 , 7 , 5 , 14 , 7 , 35...6.85 , 9.59 , 6.85 , 19.18 , 9.59 , 47.95 = 38 : 52.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 73 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 52.05%

Powered By www.thaieducation.net