โรงเรียนบ้านหัวโสก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 2 3 1 0 10
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 17.65 % 5.88 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 4 5 2 13 7 24
ร้อยละ 7.27 % 9.09 % 3.64 % 23.64 % 12.73 % 43.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 5 7 5 14 7 34
ร้อยละ 6.94 % 9.72 % 6.94 % 19.44 % 9.72 % 47.22 %

72 : 5 , 7 , 5 , 14 , 7 , 34...6.94 , 9.72 , 6.94 , 19.44 , 9.72 , 47.22 = 38 : 52.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 52.78%

Powered By www.thaieducation.net