โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 1 11 0 6 22
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 27.50 % 0.00 % 15.00 % 55.00 %
ระดับประถมศึกษา
156
จำนวน(คน) 4 8 20 3 10 111
ร้อยละ 2.56 % 5.13 % 12.82 % 1.92 % 6.41 % 71.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 24
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 5 9 34 3 16 157
ร้อยละ 2.23 % 4.02 % 15.18 % 1.34 % 7.14 % 70.09 %

196 : 4 , 9 , 31 , 3 , 16 , 133...2.04 , 4.59 , 15.82 , 1.53 , 8.16 , 67.86 = 63 : 32.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 29.91%

Powered By www.thaieducation.net