โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 0 2 5 0 5 28
ร้อยละ 0.00 % 5.00 % 12.50 % 0.00 % 12.50 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 7 11 33 5 12 89
ร้อยละ 4.46 % 7.01 % 21.02 % 3.18 % 7.64 % 56.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 23
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 85.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 8 13 40 6 17 140
ร้อยละ 3.57 % 5.80 % 17.86 % 2.68 % 7.59 % 62.50 %

197 : 7 , 13 , 38 , 5 , 17 , 117...3.55 , 6.60 , 19.29 , 2.54 , 8.63 , 59.39 = 80 : 40.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net