โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 2 5 0 5 29
ร้อยละ 0.00 % 4.88 % 12.20 % 0.00 % 12.20 % 70.73 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 6 11 33 5 12 85
ร้อยละ 3.95 % 7.24 % 21.71 % 3.29 % 7.89 % 55.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 0 7 0 3 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 10.71 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 6 13 45 5 20 132
ร้อยละ 2.71 % 5.88 % 20.36 % 2.26 % 9.05 % 59.73 %

193 : 6 , 13 , 38 , 5 , 17 , 114...3.11 , 6.74 , 19.69 , 2.59 , 8.81 , 59.07 = 79 : 40.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 40.27%

Powered By www.thaieducation.net