โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 7 1 1 0 0 14
ร้อยละ 30.43 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 4 2 11 1 0 44
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 17.74 % 1.61 % 0.00 % 70.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 11 3 12 1 0 58
ร้อยละ 12.94 % 3.53 % 14.12 % 1.18 % 0.00 % 68.24 %

85 : 11 , 3 , 12 , 1 , 0 , 58...12.94 , 3.53 , 14.12 , 1.18 , 0.00 , 68.24 = 27 : 31.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76%

Powered By www.thaieducation.net