โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 19
ร้อยละ 12.50 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 54
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 7 3 3 0 0 73
ร้อยละ 8.14 % 3.49 % 3.49 % 0.00 % 0.00 % 84.88 %

86 : 7 , 3 , 3 , 0 , 0 , 73...8.14 , 3.49 , 3.49 , 0.00 , 0.00 , 84.88 = 13 : 15.12
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.12%

Powered By www.thaieducation.net