โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 7 1 3 0 0 15
ร้อยละ 26.92 % 3.85 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 57.69 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 4 2 11 0 0 49
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 74.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 11 3 14 0 0 64
ร้อยละ 11.96 % 3.26 % 15.22 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %

92 : 11 , 3 , 14 , 0 , 0 , 64...11.96 , 3.26 , 15.22 , 0.00 , 0.00 , 69.57 = 28 : 30.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43%

Powered By www.thaieducation.net