โรงเรียนบ้านนาสีดา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 5 2 5 0 20
ร้อยละ 13.51 % 13.51 % 5.41 % 13.51 % 0.00 % 54.05 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 7 7 6 7 2 81
ร้อยละ 6.36 % 6.36 % 5.45 % 6.36 % 1.82 % 73.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 12 12 8 12 2 101
ร้อยละ 8.16 % 8.16 % 5.44 % 8.16 % 1.36 % 68.71 %

147 : 12 , 12 , 8 , 12 , 2 , 101...8.16 , 8.16 , 5.44 , 8.16 , 1.36 , 68.71 = 46 : 31.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 31.29%

Powered By www.thaieducation.net