โรงเรียนบ้านนาสีดา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 3 1 3 0 28
ร้อยละ 7.89 % 7.89 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 2 4 0 0 101
ร้อยละ 3.60 % 1.80 % 3.60 % 0.00 % 0.00 % 90.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 7 5 5 3 0 129
ร้อยละ 4.70 % 3.36 % 3.36 % 2.01 % 0.00 % 86.58 %

149 : 7 , 5 , 5 , 3 , 0 , 129...4.70 , 3.36 , 3.36 , 2.01 , 0.00 , 86.58 = 20 : 13.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.42%

Powered By www.thaieducation.net