โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 0 1 13 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 1.32 % 17.11 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 37
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 9.30 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 2 2 18 0 0 111
ร้อยละ 1.50 % 1.50 % 13.53 % 0.00 % 0.00 % 83.46 %

90 : 0 , 2 , 14 , 0 , 0 , 74...0.00 , 2.22 , 15.56 , 0.00 , 0.00 , 82.22 = 16 : 17.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54%

Powered By www.thaieducation.net