โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 0 13 1 0 62
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 16.67 % 1.28 % 0.00 % 79.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 1 4 9 0 35
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 8.00 % 18.00 % 0.00 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 3 2 18 10 0 109
ร้อยละ 2.11 % 1.41 % 12.68 % 7.04 % 0.00 % 76.76 %

92 : 2 , 1 , 14 , 1 , 0 , 74...2.17 , 1.09 , 15.22 , 1.09 , 0.00 , 80.43 = 18 : 19.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.24%

Powered By www.thaieducation.net