โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 0 13 1 0 60
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 17.11 % 1.32 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 1 4 9 0 35
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 8.00 % 18.00 % 0.00 % 70.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 3 2 17 10 0 107
ร้อยละ 2.16 % 1.44 % 12.23 % 7.19 % 0.00 % 76.98 %

89 : 2 , 1 , 13 , 1 , 0 , 72...2.25 , 1.12 , 14.61 , 1.12 , 0.00 , 80.90 = 17 : 19.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.02%

Powered By www.thaieducation.net