โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 3 1 3 0 2
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 8.33 % 25.00 % 0.00 % 16.67 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 7 17 6 6 0 40
ร้อยละ 9.21 % 22.37 % 7.89 % 7.89 % 0.00 % 52.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 10 20 7 9 0 42
ร้อยละ 11.36 % 22.73 % 7.95 % 10.23 % 0.00 % 47.73 %

88 : 10 , 20 , 7 , 9 , 0 , 42...11.36 , 22.73 , 7.95 , 10.23 , 0.00 , 47.73 = 46 : 52.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27%

Powered By www.thaieducation.net