โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 3 1 3 0 2
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 8.33 % 25.00 % 0.00 % 16.67 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 7 17 6 6 0 43
ร้อยละ 8.86 % 21.52 % 7.59 % 7.59 % 0.00 % 54.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 91 คน
จำนวน(คน) 10 20 7 9 0 45
ร้อยละ 10.99 % 21.98 % 7.69 % 9.89 % 0.00 % 49.45 %

91 : 10 , 20 , 7 , 9 , 0 , 45...10.99 , 21.98 , 7.69 , 9.89 , 0.00 , 49.45 = 46 : 50.55
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 50.55%

Powered By www.thaieducation.net