โรงเรียนบ้านโนนเขวา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 7 0 1 0 0 4
ร้อยละ 58.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 11 6 5 5 0 65
ร้อยละ 11.96 % 6.52 % 5.43 % 5.43 % 0.00 % 70.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 18 6 6 5 0 69
ร้อยละ 17.31 % 5.77 % 5.77 % 4.81 % 0.00 % 66.35 %

104 : 18 , 6 , 6 , 5 , 0 , 69...17.31 , 5.77 , 5.77 , 4.81 , 0.00 , 66.35 = 35 : 33.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 33.65%

Powered By www.thaieducation.net