โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 7 3 0 1 38
ร้อยละ 2.00 % 14.00 % 6.00 % 0.00 % 2.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 5 8 29 3 1 106
ร้อยละ 3.29 % 5.26 % 19.08 % 1.97 % 0.66 % 69.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 6 15 32 3 2 144
ร้อยละ 2.97 % 7.43 % 15.84 % 1.49 % 0.99 % 71.29 %

202 : 6 , 15 , 32 , 3 , 2 , 144...2.97 , 7.43 , 15.84 , 1.49 , 0.99 , 71.29 = 58 : 28.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71%

Powered By www.thaieducation.net