โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 7 3 0 1 37
ร้อยละ 2.04 % 14.29 % 6.12 % 0.00 % 2.04 % 75.51 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 5 8 29 3 1 106
ร้อยละ 3.29 % 5.26 % 19.08 % 1.97 % 0.66 % 69.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 6 15 32 3 2 143
ร้อยละ 2.99 % 7.46 % 15.92 % 1.49 % 1.00 % 71.14 %

201 : 6 , 15 , 32 , 3 , 2 , 143...2.99 , 7.46 , 15.92 , 1.49 , 1.00 , 71.14 = 58 : 28.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 28.86%

Powered By www.thaieducation.net