โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 47
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 2 7 15 1 0 124
ร้อยละ 1.34 % 4.70 % 10.07 % 0.67 % 0.00 % 83.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 3 9 16 1 0 171
ร้อยละ 1.50 % 4.50 % 8.00 % 0.50 % 0.00 % 85.50 %

200 : 3 , 9 , 16 , 1 , 0 , 171...1.50 , 4.50 , 8.00 , 0.50 , 0.00 , 85.50 = 29 : 14.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50%

Powered By www.thaieducation.net