โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 47
ร้อยละ 1.96 % 3.92 % 1.96 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 3 7 15 1 0 125
ร้อยละ 1.99 % 4.64 % 9.93 % 0.66 % 0.00 % 82.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 4 9 16 1 0 172
ร้อยละ 1.98 % 4.46 % 7.92 % 0.50 % 0.00 % 85.15 %

202 : 4 , 9 , 16 , 1 , 0 , 172...1.98 , 4.46 , 7.92 , 0.50 , 0.00 , 85.15 = 30 : 14.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.85%

Powered By www.thaieducation.net