โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 1 3 2 2 36
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 6.67 % 4.44 % 4.44 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 6 3 17 9 7 108
ร้อยละ 4.00 % 2.00 % 11.33 % 6.00 % 4.67 % 72.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 7 4 20 11 9 144
ร้อยละ 3.59 % 2.05 % 10.26 % 5.64 % 4.62 % 73.85 %

195 : 7 , 4 , 20 , 11 , 9 , 144...3.59 , 2.05 , 10.26 , 5.64 , 4.62 , 73.85 = 51 : 26.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 26.15%

Powered By www.thaieducation.net