โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 0 1 2 0 3 42
ร้อยละ 0.00 % 2.08 % 4.17 % 0.00 % 6.25 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 5 3 16 2 6 122
ร้อยละ 3.25 % 1.95 % 10.39 % 1.30 % 3.90 % 79.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 5 4 18 2 9 164
ร้อยละ 2.48 % 1.98 % 8.91 % 0.99 % 4.46 % 81.19 %

202 : 5 , 4 , 18 , 2 , 9 , 164...2.48 , 1.98 , 8.91 , 0.99 , 4.46 , 81.19 = 38 : 18.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.81%

Powered By www.thaieducation.net