โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 40
ร้อยละ 6.67 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 10 10 22 8 0 104
ร้อยละ 6.49 % 6.49 % 14.29 % 5.19 % 0.00 % 67.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 13 12 22 8 0 144
ร้อยละ 6.53 % 6.03 % 11.06 % 4.02 % 0.00 % 72.36 %

199 : 13 , 12 , 22 , 8 , 0 , 144...6.53 , 6.03 , 11.06 , 4.02 , 0.00 , 72.36 = 55 : 27.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.64%

Powered By www.thaieducation.net