โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 3 3 0 1 0 36
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 0.00 % 2.33 % 0.00 % 83.72 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 11 10 24 8 0 101
ร้อยละ 7.14 % 6.49 % 15.58 % 5.19 % 0.00 % 65.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 14 13 24 9 0 137
ร้อยละ 7.11 % 6.60 % 12.18 % 4.57 % 0.00 % 69.54 %

197 : 14 , 13 , 24 , 9 , 0 , 137...7.11 , 6.60 , 12.18 , 4.57 , 0.00 , 69.54 = 60 : 30.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.46%

Powered By www.thaieducation.net