โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
38
จำนวน(คน) 1 1 4 2 0 30
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 10.53 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 49 คน
จำนวน(คน) 1 1 5 3 0 39
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 10.20 % 6.12 % 0.00 % 79.59 %

49 : 1 , 1 , 5 , 3 , 0 , 39...2.04 , 2.04 , 10.20 , 6.12 , 0.00 , 79.59 = 10 : 20.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41%

Powered By www.thaieducation.net