โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 1 0 3 1 20
ร้อยละ 0.00 % 4.00 % 0.00 % 12.00 % 4.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 13 13 9 11 15 53
ร้อยละ 11.40 % 11.40 % 7.89 % 9.65 % 13.16 % 46.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 13 14 9 14 16 73
ร้อยละ 9.35 % 10.07 % 6.47 % 10.07 % 11.51 % 52.52 %

139 : 13 , 14 , 9 , 14 , 16 , 73...9.35 , 10.07 , 6.47 , 10.07 , 11.51 , 52.52 = 66 : 47.48
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 47.48%

Powered By www.thaieducation.net