โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 2 1 1 1 21
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 15 6 10 14 8 63
ร้อยละ 12.93 % 5.17 % 8.62 % 12.07 % 6.90 % 54.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 16 8 11 15 9 84
ร้อยละ 11.19 % 5.59 % 7.69 % 10.49 % 6.29 % 58.74 %

143 : 16 , 8 , 11 , 15 , 9 , 84...11.19 , 5.59 , 7.69 , 10.49 , 6.29 , 58.74 = 59 : 41.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 41.26%

Powered By www.thaieducation.net