โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 23
ร้อยละ 7.41 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 10 7 11 10 10 68
ร้อยละ 8.62 % 6.03 % 9.48 % 8.62 % 8.62 % 58.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 12 9 11 10 10 91
ร้อยละ 8.39 % 6.29 % 7.69 % 6.99 % 6.99 % 63.64 %

143 : 12 , 9 , 11 , 10 , 10 , 91...8.39 , 6.29 , 7.69 , 6.99 , 6.99 , 63.64 = 52 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net