โรงเรียนบ้านขามป้อม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 27
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 3 2 3 1 1 99
ร้อยละ 2.75 % 1.83 % 2.75 % 0.92 % 0.92 % 90.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 5 2 6 1 1 126
ร้อยละ 3.55 % 1.42 % 4.26 % 0.71 % 0.71 % 89.36 %

141 : 5 , 2 , 6 , 1 , 1 , 126...3.55 , 1.42 , 4.26 , 0.71 , 0.71 , 89.36 = 15 : 10.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 10.64%

Powered By www.thaieducation.net