โรงเรียนบ้านขามป้อม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 26
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 3.03 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 5 6 4 3 7 83
ร้อยละ 4.63 % 5.56 % 3.70 % 2.78 % 6.48 % 76.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 7 7 6 4 8 109
ร้อยละ 4.96 % 4.96 % 4.26 % 2.84 % 5.67 % 77.30 %

141 : 7 , 7 , 6 , 4 , 8 , 109...4.96 , 4.96 , 4.26 , 2.84 , 5.67 , 77.30 = 32 : 22.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70%

Powered By www.thaieducation.net