โรงเรียนบ้านขามป้อม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 1 5 1 3 21
ร้อยละ 6.06 % 3.03 % 15.15 % 3.03 % 9.09 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 12 10 12 5 14 55
ร้อยละ 11.11 % 9.26 % 11.11 % 4.63 % 12.96 % 50.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 14 11 17 6 17 76
ร้อยละ 9.93 % 7.80 % 12.06 % 4.26 % 12.06 % 53.90 %

141 : 14 , 11 , 17 , 6 , 17 , 76...9.93 , 7.80 , 12.06 , 4.26 , 12.06 , 53.90 = 65 : 46.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 46.10%

Powered By www.thaieducation.net