โรงเรียนวัดขุนซ่อง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 106
ร้อยละ 0.93 % 0.00 % 0.93 % 0.00 % 0.00 % 98.15 %
ระดับประถมศึกษา
278
จำนวน(คน) 12 10 7 3 3 243
ร้อยละ 4.32 % 3.60 % 2.52 % 1.08 % 1.08 % 87.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 386 คน
จำนวน(คน) 13 10 8 3 3 349
ร้อยละ 3.37 % 2.59 % 2.07 % 0.78 % 0.78 % 90.41 %

386 : 13 , 10 , 8 , 3 , 3 , 349...3.37 , 2.59 , 2.07 , 0.78 , 0.78 , 90.41 = 37 : 9.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 386 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.59%

Powered By www.thaieducation.net