โรงเรียนวัดขุนซ่อง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 105
ร้อยละ 0.93 % 0.93 % 0.93 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
386
จำนวน(คน) 14 12 8 3 4 345
ร้อยละ 3.63 % 3.11 % 2.07 % 0.78 % 1.04 % 89.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 494 คน
จำนวน(คน) 15 13 9 3 4 450
ร้อยละ 3.04 % 2.63 % 1.82 % 0.61 % 0.81 % 91.09 %

494 : 15 , 13 , 9 , 3 , 4 , 450...3.04 , 2.63 , 1.82 , 0.61 , 0.81 , 91.09 = 44 : 8.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 494 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91%

Powered By www.thaieducation.net