โรงเรียนวัดขุนซ่อง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 101
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 9 8 4 1 1 192
ร้อยละ 4.19 % 3.72 % 1.86 % 0.47 % 0.47 % 89.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 9 8 4 1 1 293
ร้อยละ 2.85 % 2.53 % 1.27 % 0.32 % 0.32 % 92.72 %

316 : 9 , 8 , 4 , 1 , 1 , 293...2.85 , 2.53 , 1.27 , 0.32 , 0.32 , 92.72 = 23 : 7.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.28%

Powered By www.thaieducation.net