โรงเรียนวัดขุนซ่อง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
101
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 97
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.98 % 1.98 % 0.00 % 96.04 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 14 10 2 10 2 177
ร้อยละ 6.51 % 4.65 % 0.93 % 4.65 % 0.93 % 82.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 316 คน
จำนวน(คน) 14 10 4 12 2 274
ร้อยละ 4.43 % 3.16 % 1.27 % 3.80 % 0.63 % 86.71 %

316 : 14 , 10 , 4 , 12 , 2 , 274...4.43 , 3.16 , 1.27 , 3.80 , 0.63 , 86.71 = 42 : 13.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.29%

Powered By www.thaieducation.net