โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 7 7 7 5 2 8
ร้อยละ 19.44 % 19.44 % 19.44 % 13.89 % 5.56 % 22.22 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 24 12 28 11 9 55
ร้อยละ 17.27 % 8.63 % 20.14 % 7.91 % 6.47 % 39.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 31 19 35 16 11 63
ร้อยละ 17.71 % 10.86 % 20.00 % 9.14 % 6.29 % 36.00 %

175 : 31 , 19 , 35 , 16 , 11 , 63...17.71 , 10.86 , 20.00 , 9.14 , 6.29 , 36.00 = 112 : 64.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00%

Powered By www.thaieducation.net