โรงเรียนบ้านโคกวัด (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 34
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 4 5 0 0 64
ร้อยละ 8.75 % 5.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 25
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 21.62 % 0.00 % 0.00 % 67.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 11 5 14 0 0 123
ร้อยละ 7.19 % 3.27 % 9.15 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %

116 : 8 , 4 , 6 , 0 , 0 , 98...6.90 , 3.45 , 5.17 , 0.00 , 0.00 , 84.48 = 18 : 15.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.61%

Powered By www.thaieducation.net