โรงเรียนบ้านโคกวัด (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 36
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 7 4 5 0 0 65
ร้อยละ 8.64 % 4.94 % 6.17 % 0.00 % 0.00 % 80.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 24
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 22.86 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 11 4 13 0 0 125
ร้อยละ 7.19 % 2.61 % 8.50 % 0.00 % 0.00 % 81.70 %

118 : 8 , 4 , 5 , 0 , 0 , 101...6.78 , 3.39 , 4.24 , 0.00 , 0.00 , 85.59 = 17 : 14.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30%

Powered By www.thaieducation.net