โรงเรียนบ้านโคกวัด (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 32
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 76
ร้อยละ 1.23 % 1.23 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 93.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 28
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 20.51 % 0.00 % 0.00 % 71.79 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 4 2 13 0 0 136
ร้อยละ 2.58 % 1.29 % 8.39 % 0.00 % 0.00 % 87.74 %

116 : 2 , 1 , 5 , 0 , 0 , 108...1.72 , 0.86 , 4.31 , 0.00 , 0.00 , 93.10 = 8 : 6.90
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26%

Powered By www.thaieducation.net