โรงเรียนบ้านโคกวัด (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 32
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.97 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 73
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.41 % 0.00 % 0.00 % 93.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 0 9 0 0 26
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 23.68 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 4 0 14 0 0 131
ร้อยละ 2.68 % 0.00 % 9.40 % 0.00 % 0.00 % 87.92 %

111 : 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 105...0.90 , 0.00 , 4.50 , 0.00 , 0.00 , 94.59 = 6 : 5.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.08%

Powered By www.thaieducation.net