โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 0 1 0 21
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 5 1 7 0 1 73
ร้อยละ 5.75 % 1.15 % 8.05 % 0.00 % 1.15 % 83.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 8 1 7 1 1 94
ร้อยละ 7.14 % 0.89 % 6.25 % 0.89 % 0.89 % 83.93 %

112 : 8 , 1 , 7 , 1 , 1 , 94...7.14 , 0.89 , 6.25 , 0.89 , 0.89 , 83.93 = 18 : 16.07
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07%

Powered By www.thaieducation.net