โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 18
ร้อยละ 21.74 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 2 1 9 1 0 73
ร้อยละ 2.33 % 1.16 % 10.47 % 1.16 % 0.00 % 84.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 7 1 9 1 0 91
ร้อยละ 6.42 % 0.92 % 8.26 % 0.92 % 0.00 % 83.49 %

109 : 7 , 1 , 9 , 1 , 0 , 91...6.42 , 0.92 , 8.26 , 0.92 , 0.00 , 83.49 = 18 : 16.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 16.51%

Powered By www.thaieducation.net