โรงเรียนบ้านโป่งวัว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 36
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 59
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 1.61 % 0.00 % 0.00 % 95.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
100 คน
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 95
ร้อยละ 2.00 % 1.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %

100 : 2 , 1 , 2 , 0 , 0 , 95...2.00 , 1.00 , 2.00 , 0.00 , 0.00 , 95.00 = 5 : 5.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00%

Powered By www.thaieducation.net