โรงเรียนวัดแก่งหางแมว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 12 11 5 5 6 50
ร้อยละ 13.48 % 12.36 % 5.62 % 5.62 % 6.74 % 56.18 %
ระดับประถมศึกษา
233
จำนวน(คน) 31 10 28 3 7 154
ร้อยละ 13.30 % 4.29 % 12.02 % 1.29 % 3.00 % 66.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 322 คน
จำนวน(คน) 43 21 33 8 13 204
ร้อยละ 13.35 % 6.52 % 10.25 % 2.48 % 4.04 % 63.35 %

322 : 43 , 21 , 33 , 8 , 13 , 204...13.35 , 6.52 , 10.25 , 2.48 , 4.04 , 63.35 = 118 : 36.65
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 36.65%

Powered By www.thaieducation.net