โรงเรียนวัดแก่งหางแมว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 13 10 5 5 5 51
ร้อยละ 14.61 % 11.24 % 5.62 % 5.62 % 5.62 % 57.30 %
ระดับประถมศึกษา
232
จำนวน(คน) 28 15 25 10 5 149
ร้อยละ 12.07 % 6.47 % 10.78 % 4.31 % 2.16 % 64.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 41 25 30 15 10 200
ร้อยละ 12.77 % 7.79 % 9.35 % 4.67 % 3.12 % 62.31 %

321 : 41 , 25 , 30 , 15 , 10 , 200...12.77 , 7.79 , 9.35 , 4.67 , 3.12 , 62.31 = 121 : 37.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 37.69%

Powered By www.thaieducation.net