โรงเรียนวัดแก่งหางแมว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 6 7 3 6 3 59
ร้อยละ 7.14 % 8.33 % 3.57 % 7.14 % 3.57 % 70.24 %
ระดับประถมศึกษา
237
จำนวน(คน) 21 7 23 7 7 172
ร้อยละ 8.86 % 2.95 % 9.70 % 2.95 % 2.95 % 72.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 27 14 26 13 10 231
ร้อยละ 8.41 % 4.36 % 8.10 % 4.05 % 3.12 % 71.96 %

321 : 27 , 14 , 26 , 13 , 10 , 231...8.41 , 4.36 , 8.10 , 4.05 , 3.12 , 71.96 = 90 : 28.04
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04%

Powered By www.thaieducation.net