โรงเรียนวัดแก่งหางแมว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 10 11 1 0 0 62
ร้อยละ 11.90 % 13.10 % 1.19 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
ระดับประถมศึกษา
237
จำนวน(คน) 49 9 25 0 0 154
ร้อยละ 20.68 % 3.80 % 10.55 % 0.00 % 0.00 % 64.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 59 20 26 0 0 216
ร้อยละ 18.38 % 6.23 % 8.10 % 0.00 % 0.00 % 67.29 %

321 : 59 , 20 , 26 , 0 , 0 , 216...18.38 , 6.23 , 8.10 , 0.00 , 0.00 , 67.29 = 105 : 32.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 32.71%

Powered By www.thaieducation.net