โรงเรียนบ้านช่องกะพัด (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 16 4 5 5 0 64
ร้อยละ 17.02 % 4.26 % 5.32 % 5.32 % 0.00 % 68.09 %
ระดับประถมศึกษา
385
จำนวน(คน) 26 13 56 8 0 282
ร้อยละ 6.75 % 3.38 % 14.55 % 2.08 % 0.00 % 73.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 479 คน
จำนวน(คน) 42 17 61 13 0 346
ร้อยละ 8.77 % 3.55 % 12.73 % 2.71 % 0.00 % 72.23 %

479 : 42 , 17 , 61 , 13 , 0 , 346...8.77 , 3.55 , 12.73 , 2.71 , 0.00 , 72.23 = 133 : 27.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 479 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ 27.77%

Powered By www.thaieducation.net