โรงเรียนบ้านช่องกะพัด (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 16 4 5 5 0 74
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 4.81 % 4.81 % 0.00 % 71.15 %
ระดับประถมศึกษา
400
จำนวน(คน) 10 9 51 3 1 326
ร้อยละ 2.50 % 2.25 % 12.75 % 0.75 % 0.25 % 81.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 504 คน
จำนวน(คน) 26 13 56 8 1 400
ร้อยละ 5.16 % 2.58 % 11.11 % 1.59 % 0.20 % 79.37 %

504 : 26 , 13 , 56 , 8 , 1 , 400...5.16 , 2.58 , 11.11 , 1.59 , 0.20 , 79.37 = 104 : 20.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 504 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63%

Powered By www.thaieducation.net